เปิดประวัติวันเด็กกับคำขวัญ 7 ภาษา 2567

0
76

วันที่ 13 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นวันเด็กแห่งชาติ ของประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือน ต.ค. พ.ศ.2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อ สวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ทำให้วันดังกล่าวเป็นวัน World Children’s Day เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ ทำให้ทั่วโลกเริ่มจัดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมจนถึง พ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้ในปีนี้เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ นายเศรษฐา ทวีสิน ในฐานะนายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ เป็นภาษาต่างๆ 7 ภาษาดังนี้

ภาษาไทย

“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

ภาษาอังกฤษ

Let’s expand our horizons, cultivate creativity, embrace diversity, and together restore democracy

ภาษาญี่ปุ่น

広大な世界を見据え、創造性を育み、多様性を尊び、共に手を携えて民主主義を築く。

ภาษาจีน

拓展视野,培养创造力,拥抱多样性,携手建设民主 。

ภาษาฝรั่งเศส

Élargissons nos horizons, cultivons la créativité, embrassons la diversité et construisons ensemble notre démocratie.

ภาษาเยอรมัน

“Lasst uns mal unseren Horizont erweitern, die Kreativität fördern, Diversität schätzen und gemeinsam die Demokratie pflegen.”

ภาษามาเลย์

Lihatlah dunia. Berfikir secara kreatif. Raikan perbezaan, membina demokrasi bersama.

Credit ; Pronrapat Buttim